Podmienky ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov – klimaprevsetkych.sk

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť Cooltech s.r.o., so sídlom Bajkalská 7A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 876 065, DIČ: SK 2023673828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85217/B (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné zodpovedať dopyt a uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Cooltech s.r.o., so sídlom Bajkalská 7A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, , IČO: 46 876 065, DIČ: SK 2023673828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85217/B, Kontaktné údaje: mail: info@cooltech.sk, telefón: +421 917 683 835.

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   zodpovedanie dopytu a uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

 • 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník:

Obchodné meno: GAMA Office, s. r. o.

Zastúpený: Mária Gaspareková

Sídlo: Šamorínska 264/16, Hamuliakovo 900 43

IČO: 45 880 344

Právna forma: Sro

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 68305/B

Prepravca objednávok:

Obchodné meno: Geis SK s.r.o.

Sídlo: Trňanská 6, Zvolen 960 01

IČO: 31 324 428                                                                                   

Právna forma: Sro

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2083/S

Poskytovateľ platformy internetového obchodu:

Obchodné meno: Shoptet, a.s.

Sídlo: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika

IČ: 28935675

Právna forma: Akciová spoločnosť

Spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@cooltech.sk, telefonicky +421 917 683 835 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: Cooltech s.r.o., so sídlom Bajkalská 7A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 876 065, DIČ: SK 2023673828. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

V Bratislave, dňa 1.2.2023